Ny regional nettverksorganisering e-helse Innlandet

I 2024 vil de regionale ressursene innenfor e-helse bli samlet i en gruppe og tilknyttet Digi Innlandet. Formålet er å samle kompetanse og ressurser som jobber med helseteknologi og e-helse for å kunne koordinere og samordne aktivitetene og de ulike nasjonale, regionale og lokale initiativene knyttet til digitalisering av helse- og omsorgssektoren. 

Gruppa skal bidra til bedre forankring av felles innføringsløp og endringsprosesser i kommunene.

Ny regional nettverksorganisering e-helse

Den regionale gruppa skal bidra til effektiv innføring av løsninger, i tråd med kommunal sektors portefølje og behov i regionen.  

Den regionale gruppen i Innlandet skal: 

  • leder og gjennomfører felles innføringsløp og/eller felles prosesser med kommunene i fylket
  • bidrar med ressurser som kan lede og gjennomføre innføringsløp for kommuner på tvers av regioner
  • Delta i felles utviklingsarbeid som vil være nyttig for flere regioner (nasjonalt)
     

De overordnede målene med denne nye organiseringen er bedre ressursutnyttelse og økt gjennomføringskraft.

Ny organiseringsmodell 

Modellen under viser hvordan alle regionale resursser på e-helse samles for å ivaretar hele fagområdet e-helse. Dette blir ett av flere fagområder som regionalt koordineres av diginettverket. Kommune og fylkeskommune har fortsatt individuelt ansvar for forankring og eierskap samt sine operative kontaktpersoner og ressurser. 

Digitaliseringsnettverket er ansvarlig for rekruttering/frikjøp av følgende roller/funksjoner i den regionale gruppa:

modell for organisering nettverk e-helse - Klikk for stort bilde
  • Kontaktperson e-helse: har hovedansvar for forankring, koordinering og oversikt over behov og prioriteringer på e-helse hos kommunene i regionen. 

 

  • Innføringsleder(e): bidrar inn i og/eller kan lede regionale og nasjonale innføringsløp. 

 

  • Nettverksressurser e-helse: Støtte i innføringsprosesser, tilrettelegge for erfaringsdeling, samarbeid, og understøtte tjenesteutvikling og -innovasjon, innen nasjonale e-helseløsninger, velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging. 

Finansiering

Nettverksarbeidet finnansieres gjennom tilskuddet til nettverk for innføring av helseteknologi, som en del av Helseteknologiordningen. Midlene skal dekke utgifter knyttet til nettverksaktiviteter i regi av KS for innføring av helseteknologi og prioriterte samhandlingstjenester i kommunene, derav: frikjøp av kommunerepresentanter, som skal ivareta de tre skisserte rollene i regional gruppe e-helse.

“Ved å samle de regionale ressursene innenfor e-helse i Innlandet, vil kommunene få bedre oversikt over de ulike innføringsløpene, og hvilke ressurser de har til rådighet for å gjennomføre dem. Denne strukturen vil også bidra til å sikre kontinuitet, samordning og tilgang til ressurspersoner som er ferdig finansiert gjennom nasjonale midler.”

Tor Sætrang
Kontaktperson e-helse Innlandet

Regional gruppe for e-helse Innlandet

Gruppa er satt sammen av personer med 
fagkompetanse innenfor ulike områder. Den består av kontaktperson og innføringsledere. 

Regional gruppe e-helse Innlandet

Koordineringsgruppe for e-helse Innlandet

Gruppa skal koordinere og samordne aktiviteter på e-helse i Innlandet og består av regionale aktører på tvers av sektor og forvaltningsnivåer.

Gruppas medlemmer med tilknytning

 

Felles innføringsmodell for e-helse

Som en del av samarbeidsavtalen med Helse- og omsorgsdepartementet om utbredelse av nasjonale e-helseløsninger og velferdsteknologi, har KS i samarbeid med Norsk helsenett SF (NHN), fått tilslutning til en ny felles modell for innføring og nettverk innen e-helse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer om innføringsmodellen her