Trygg og forsvarlig digitalisering i barnehage og skole.

Personvern og informasjonssikkerhet kan være krevende og omfattende fagområder å jobbe med, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gripe fatt i arbeidet og hva man skal prioritere.

Veiledningstjeneste i personvern og informasjonssikkerhet.

Sammen med Digi Viken arrangerer Digi Innlandet dette året en veiledertjeneste i personvern og informasjonssikkerhet for barnehage- og skoleeiere. Gjennom fire samlinger og egenarbeid får deltakerne veiledning i å kartlegge, prioritere og følge opp arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i egen kommune. 

Som del av opplegget ble det arrangert en heldagssamling på Gardermoen 5. juni. 45 deltakere fra 24 kommuner deltok på samlingen. Deltakerne fikk undervisning i grunnleggende personvern og informasjonssikkerhet, og hvordan ivareta personopplysningssikkerheten i barnehage og skole. Deltakerne fikk også samarbeide om en praktisk øvelse i risikovurderinger. I tillegg var det satt av god tid til å følge opp det pågående arbeidet i den enkelte kommune, basert på en kartlegging deltakerne har gjennomført i egen kommune. Dette dannet grunnlaget for diskusjoner om hva som bør prioriteres og arbeides videre med i det neste skoleåret.

Positive ringvirkninger for andre sektorer i kommunen.

Dagrun Gundersen og Pernille Hammer - Klikk for stort bildeTil venstre Dagrun Gundersen, rådgiver oppvekst og opplæring i Våler kommue, til høyre Pernille Hammer, personvernombud i Våler kommune.

Våler kommune er en av kommunene i Innlandet som deltar. Som personvernombud både i Våler og Elverum kommune, deltok Pernille Hammer også i den første runde av veiledningstjenesten i 2023 sammen med Elverum kommune. Erfaringene hun tok med seg fra sist var positive og dannet et godt grunnlag for hennes deltakelse med Våler kommune denne gangen. Hammer hadde erfaring med hvilke nøkkelpersoner det var nyttig å invitere med inn i programmet, og hun har invitert med både rektor, Ieder for IKT og Dagrun Gundersen, rådgiver for oppvekst og opplæring. 

Veiledningstjenesten gir en fin mulighet til å øke kompetansen innen personvern og informasjonssikkerhet i oppvekstsektoren.”  sier Dagrun Gundersen, rådgiver for oppvekst og opplæring i Våler kommune og legger til:“Selv om det er fokus på skole, har dette også positive ringvirkninger for andre sektorer i kommunen.

Når lærerværelse ønsker å ta i bruk en ny APP i undervisningen.

I veiledningstjenesten er det inkludert ulike kompetanseløft for deltakerne. Ett av disse ble gitt av IKT rådgvier Stine Syltevik som til daglig jobber med digitalisering i Lillestrøm kommune. Syltevik tok utgangspunkt i KS sin veiviser, som gir veiledning om hva som bør vurderes når det kommer et ønske om å ta i bruk en digital tjeneste i opplæring med elever. 

Syltevik delte Lillestrøm kommunes erfaringer og beskrev hvordan de organsere sitt ROS arbeid. Hun fremhevet to suksessfaktorer. For det første er det viktig å legge vekt på den tidlige vurderingsfasen. Hun anbefaler å utarbeide en kriterieliste og bruke denne som grunnlag for den innledende vurderingen. For det andre er det verdifult å invitere lærere inn i selve risikoanalysen. Dette tilfører analysen ulike perspektiver og bidrar til å bygge kompetanse på risikoanalyser i hele organisasjonen. 

Deltakerne fikk prøve seg på et reelt case der de i grupper risikovurderte et digitalt læringsverktøy som er tilgjengelig i dagens marked.  

Stine Syltevik  - Klikk for stort bildeStine Syltevik fra Lillestrøm kommune

På dette bildet illustrerer Syltevik hvordan forløpet fra et ønske kommer inn og veien frem til å ta ibruk en digital tjeneste ofte ser ut. Et forløp som i praksis kan ta risikofylte snarveier. Mange av deltakerene kunne kjenne seg igjen i en slik virkelighet, men har alle et mål om å få på plass forløp som ivaretar personvern og informasjonsikerheten bedre i barnehage og skole.

Bli kjent med og ta ibruk veiviseren som ligger på KS sin nettside