Sammen bygger vi Innlandet mot 2030

Ingen tvil om at motivasjonen på Innlandet er på plass, selv om digitaliseringsstrategien lar vente på seg noen uker til.

Hans Ivar på Digitaliseringskonferansen juni 2024 - Klikk for stort bildeHans Ivar Festad

Et regionalt spor under årets digitaliseringskonferanse

En oppsummering av rikets digitale tilstand etterlater ingen tvil om at vi må samarbeide og holde styringen når vi bygger det digitale Norge mot 2030. Regjeringen signaliserer at de er klare for å samles om nødvendige prioriteringer og ta sterkere styring. «Det som presenteres er viktige forutsetninger for at Innlandet skal løse sine utfordringer» sier Hans Ivar Festad, nettveksleder i Digi Innlandet. Festad åpnet samlinga på Lillehammer med en oppsummering av budskapet som ble presentert av toppledelsen i offentlig og privat sektor første dag av Digitaliseringskonferansen.

Deltakere fra private og offentlige aktører i Innlandet deltok på det regionale sporet den andre dagen av Digitaliseringskonferansen 2024.  Arena 17 var digitalt knyttet opp mot programmet og deltakerne i Oslo via stream, teams og Wittario. Et samarbeid mellom Digdir og Digi Innlandet for å utforske en digital og bærekraftige løsning som inkluderer distriktene i denne type nasjonale konferanser.

Sterkere relasjoner kan bidra til mer samarbeid på tvers.

Fire deltakere jobber sammen rundt et bord - Klikk for stort bildeFra venstre: Ivar Windjusveen, Tord Buer Olsen, Agnete Bekkesletten og Ellen Snartum

Formålet med dagen var å bygge sterkere relasjoner mellom akademia, private og offentlige aktører i Innlandet. Dagen markerte starten på det samarbeidet som kreves for å møte utfordringene. Samarbeidet har som mål å skape gode løsningene for innbyggere, med digitalisering som verktøy. 

Det var stor entusiasme rundt bordene, med mange gode innspill og etablering av nye relasjoner. Er det behov for at Innlandet utvikler en felles strategi? Dette var et av spørsmålene som flere stilte. Et annet tema som ble diskutert, var behovet for å fokusere på kultur og kompetanse. Oppsummert så vi gjennom dagen begynnelsen på et enstemmig ønske om et tettere samarbeid mellom aktørene i Innlandet. 

Offentlig og privat samarbeid i praksis

Inger Nedal holder en presentasjon - Klikk for stort bildeInger Nedal fra SynPlan
Ivar Windjusveen holder presentasjon - Klikk for stort bildeIvar Windjusveen fra Miles

Overgangen fra å definere hva som bør gjøres til å konkretisere hvordan det skal gjøres, blir stadig viktigere.  Det ble flere ganger understreket at deling og anerkjennelse er avgjørende suksesskriterier. Å dele gode ideer og løsninger bidrar til nye innovasjoner og vi trenger å gjøre dette i et samarbeid mellom offentlig og privat. For å utvikle flere digitale løsninger er det viktig at det offentlige slipper de private til.  Samtidig må vi finne ut hvordan vi praktisk gjennomføre samarbeidet slik at kommunene kan realisere gevinster som følge av digitaliseringen. 

En viktig del av programmet var å løfte frem gode eksempler på samarbeid på tvers av sektorer. Inger Nedal fra SynPlan presenterer en KI basert løsning for turnusplanlegging. Løsningen er tatt i bruk på ulike tjenesteområder med behov for ressursplanlegging. Nedal forteller om gevinster for arbeidsmiljø og redusert sykefravær som i utgangspunktet ikke var identifisert. Dette er en løsning som frigir tid, men Nedal understreker at det ikke er en erstatning. Løsningen supplerer og gjør dagens prosesser bedre.

Ivar Windjusveen fra konsulentfirmaet Miles delte kunnskap og eksempler på mulighetene som ligger i å ta i bruk kunstig inteligens (KI). Windjusveen trekker frem behovet for opplæring for å dra nytte av KI. De som lykkes med KI har gitt grundig opplæring tilpasset medarbeiderenes roller.

I tillegg fikk vi presentert to lokale digitale initiativer der private og offentlige aktører samarbeider for å finne gode løsninger for innbyggerne. Begge eksempler på hvordan akademia, privat og offentlige aktørere samarbeider. Det er to prosjekter som jobber med deling av data og jobber i et landskap med behov for å ta både juridiske og tekniske hensynet. 

Stian Undbekken fra Ikomm presenterer IOMT, Internet Of My Things Et prosjekt som ser på mulighetene for at brukernes privateide teknologi kan brukes for å ta imot offentlige tjenester. Ellen Snartum presenterte prosjektet Smart Data som jobber med datadeling på tvers av tjenesteområder i offentlig sektor. 

Stian Undbekken holder en presentasjon - Klikk for stort bildeStian Undbekken fra Ikomm
Ellen Snartum holder en presentasjon - Klikk for stort bildeEllen Snartum fra Smart Data

Innlandet fortsetter å bygge sammen

I sine refleksjoner etter arrangementet trekker kommunedirektør i Lillehammer, Tord Buer Olsen, frem politikerne og kommunestyrene som sentrale aktører. Buer Olsen påpeker viktigheten av en god forventningsavklaring, der politikerne får nødvendig kunnskap om at det vil koste å investere, før det er gevinster å hente i digitaliseringen. Han tegner et utfordringsbilde om at vi i dag ikke klarer å få ting til å henge sammen. Dette bildet samsvarer med beskrivelsen som gis av direktoratet ved konferansens start, og som digitaliseringsminister Karianne Tung tar utgangspunkt i når regjeringen presenterer den nye digitaliseringsstrategien om noen uker.

Sammen med Digital Innlandet og de andre aktørene som samarbeidet denne gangen vil Digi Innlandet følge opp det tydelige ønske om et videre samarbeid på Innlandet for å bygge videre mot 2030.

Rapporten om rikets tilstand og videoopptak fra deler av Digitaliseringskonferansen 2024 kan du finne her:

Rikets digital tilstand

Opptak av digitaliserings- og forvaltningsministerens presentasjon kommer her