Felles innføringsmodell innen e-helse

KS og Norsk helsenett SF (NHN) har sammen med kommuner laget ny modell for innføring av helseteknologi og nasjonale e-helseløsninger. Bakgrunnen er at det i dag går for sakte med innføring av nasjonale e-helseløsninger, og at sektoren mangler felles prosesser og innføringsløp. 

Realisering av ny innføringsmodell med tre ulike typer innføringsløp

2024 skal være et blir ett overgangsår for å standarisere de tre innføringsløpene. Hvilken løsning som brukes avhenger av hvilken løsning som skal innføres. De tre innføringsløpene er:

  • Felles nasjonale innføringsløp 
    I dette løpet inviteres kommuner til og kan delta på felles innføringsløp på tvers av regioner. 
  • Felles regionale det vil si fylkesvise innføringsløp 
    Velges dette løpet inviteres kommuner til og kan delta på felles regionale innføringsløp. 
  • Delvis nasjonale innføringsløp 
    I dette løpet inviteres noen kommuner til felles innføringsløp der løsningen er klar eller egnet for en utvalgt gruppe kommuner.
Illustrasjon innføringsmodell e-helse - Klikk for stort bilde

Etablering av en nasjonal koordineringsgruppe for felles innføringsløp 

Det er Nasjonal koordineringsgruppe som skal koordinere og samordne de felles innføringsløpene som sektoren prioriterer å igangsette. Koordineringsgruppa er satt sammen av ulike fagpersoner og i den sitter blant andre Tor Sætrang.

Det skal etableres arbeidsgrupper og innføringsledere som vil detaljere og gjennomføre de aktuelle innføringsløpene. Det er ressurser i de ulike regionene, som er frikjøpt med nasjonale nettverksmidlene, som vil lede og delta i disse arbeidsgruppene basert på bl.a. deres kompetanse og erfaring med de aktuelle løsningene. I dag har Innlandet to Innføringsledere.

Les mer om innføringsmodellene på KS sin side 

Innføringsklare løsninger

Det er to løsninger som nå er klare for A) Felles nasjonale innføringsløp med tidsplan og fastsatt påmeldingsdato:

DigiHelsestasjon med påmeldingsfrist 30. juni 2024

DigiHelse med påmeldingsfrist for pulje 1: 30. juni 2024, pulje 2: 10. oktober og pulje 3: 9. mars 2025

Les mer om de innføringsklare løsningene på KS sin side